Projekta mērķis ir ieviest grupu aktivitātes vismaz 35 Rīgas pilsētas bērniem ar
funkcionēšanas traucējumiem, to māsām un brāļiem un vecākiem vai likumiskajiem
pārstāvjiem ( visai ģimenei), lai pilnveidotu viņu sociālās un citas prasmes un
zināšanas, veicinātu iekļaušanos sabiedrībā, novērstu sociālo atstumtību, izmantojot
neformālās izglītības metodes motivētu un celtu pašapziņu, izglītotu, uzlabotu bērnu
funkcionālās spējas un dotu iespēju lietderīga brīvā laika pavadīšanai .